Trang chủ | Tổng quan | Mẫu gỗ | Vườn quốc gia | English

Từ điển Latin - Việt

TỰ NHIÊN BÍ ẨN

THÔNG TIN MỚI

MẪU BIÊN BẢN SỐ 02

 

Tên cơ quan chủ quản
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên cơ quan lập biên bản

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số. /BB-KPTVTĐV

 
 
Đồng Nai, ngày. . . tháng . . . năm 200 . .

 

BIÊN BẢN TẠM GiỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

Căn cứ Điều 45, Điều 46 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002.

Căn cứ Điều. . . . . . . . . . . . . . . . Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số. . . . . . . . . . . .ngày. . . . . . . . . . . . tháng. . . . . . . . . . . . năm. . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . .. . . . . . . .Chức vụ. . . . . .. . . . . . ký;

Để có cơ sở xác minh thêm vụ việc vi phạm hành chính/hoặc ngăn chặn ngayhành vi vi phạm hành chính,

Hôm nay, hồi. . . . . . . . . . . . . . . . giờ. . . . . . . . . . . . . . . .ngày. . . . . . . . . . . . . . . .tháng. . . . . . .. . . . . . . . . .năm. . . . . . . . . . . . . . . . tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Chúng tôi gồm:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chức vụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chức vụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Người vi phạm hành chính là:

Ông (bà)/ tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cấp ngày. . . . . . . . . . . . . . . .tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Với sự chứng kiến của:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nghề nghiệp: . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giấy chứng minh nhân dân số. . . . . . . . . . . . . Ngày cấp: . . . . .. . . . . . .; Nơi cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nghề nghiệp: . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giấy chứng minh nhân dân số. . . . . . . . . . . . . Ngày cấp: . . . . . . . . . . . ; Nơi cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

TT

Tên tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ
Số lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng tang vật, phương tiện

Ghi chú
1
       
2
       
3
       
4
       

 

Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản được giao cho cá nhân, đại diện tổ chức vi phạm.

Biên bản này gồm. . . . . . . . . .trang, được cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm, người làm chứng, người lập biên bản ký xác nhận vào từng trang.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau:

ý kiến bổ sung khác (nếu có)

 

Người ra quyết định tạm giữ
(Ký. ghi rõ họ tên)
 
   
   
Người vi phạm
Người lập biên bản
(hoặc đại diện tổ chức vị phạm)
(hoặc đại diện tổ chức vị phạm)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
   
   
   
Người chứng kiến
Đại diện chính quyền (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
   
   

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản này: (Những chữ màu xanh trong biên bản này sẽ được giải thích)

 

1. Tên cơ quan chủ quản: Nếu biên bản do Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp lập thì chỉ cần ghi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. . . . . . . . . ., huyện, thành phố thuộc tỉnh. . . . . . . . . , xã. . . . . . . . . . . mà không cần ghi cơ quan chủ quản.

2. Đồng Nai: Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

3. . . trong lĩnh vực . . .Ghi cụ thể Điều, Khoản của Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước.

4. . . do . . .Ghi họ tên, chức vụ của người ký quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

5. Chúng tôi gồm: Họ tên, chức vụ người lập biên bản.

6. Ông, bà/tổ chức: Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

7. Với sự chứng kiến của: Họ và tên người làm chứng. Nếu có đại diện chính quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ.

8. . . phương tiện: Nếu là phương tiện phải ghi sổ đăng ký.

9. . . Ghi chú: Ghi rõ tang vật, phương tiện có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm phong phải có chữ ký của người vi phạm, có sự chứng kiến của đại diện gia đình, đại diện tổ chức hay đại diện chính quyền không, nếu không có phải ghi rõ có sự chứng kiến của ông (bà). . .

10. . . nếu có: Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến cua mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

 

THIÊN NHIÊN BÍ ẨN

 

LƯỢT TRUY CẬP
41216793

Giới thiệu | Tra cứu | Danh pháp | Diễn đàn | Liên hệ | Văn Bản | Trợ giúp | SVR Mobile

Mọi chi tiết xin liên hệ Admin website Sinh vật rừng Việt Nam
© Ghi rõ nguồn 'Sinh vật rừng Việt Nam' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này